Video

Hãy đặt ly xuống
Người quan trọng nhất trong cuộc sống của bạn ?
Hãy là chính mình
Thật không công bằng
Hãy đặt ly xuống
Hãy đặt ly xuống
Người quan trọng nhất trong cuộc sống của bạn ?
Người quan trọng nhất trong cuộc sống của bạn ?
Hãy là chính mình
Hãy là chính mình
Thật không công bằng
Thật không công bằng